home  

ham  

tea  

myshop  

sjmall  

misc.  

links  

contact us


        

 

 

 

 

ปาฏิหาริย์ WRC03

            ผมได้รับข่าวที่น่ายินดีสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นทั้งโลก เรื่องความสำเร็จในการแก้ไขระเบียบโลก ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจการวิทยุสมัครเล่นโดยตรง และการจัดสรรความถี่ย่าง 7 MHz ใหม่ ทำให้นักวิทยุสมัครเล่นในภูมิภาคที่ 1 และ 3 ได้ความถี่ใช้งานเพิ่มขึ้น 100kHz ผมได้ปูพื้นฐานในเรื่องนี้ติดต่อกันมาล่วงหน้าหลายฉบับ วันนี้จะนำผลการประชุมมาวิเคราะห์ให้ฟังเป็นข้อ ๆ ดังต่อไปนี้

1.  จัดสรรความถี่ย่าน 7MHz ใหม่

            ความถี่ใช้งานของกิจการวิทยุสมัครเล่นย่าน 7 MHz มีอยู่ 2 แบบคือ นักวิทยุสมัครเล่นที่อยู่ในภูมิภาคที่ 1 และ 3 สามารถใช้งานได้ที่ความถี่ 7.000-7.100 MHz แถบความถี่ใช้งาน 100 kHz สำหรับภูมิภาคที่ 2 ใช้งานที่ความถี่ 7.000-7.300 MHz แถบความถี่ 300 kHz (อ่านความเป็นมาใน 100 วัตต์ ฉบับที่ 83 เรื่อง “ทวงสิทธิ์ 65 ปี 7 MHz”)

            ผลการประชุมนักวิทยุสมัครเล่นได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้นอีก 100 kHz เป็นความถี่ 7.000-7.200 MHz (ดูรูปประกอบ) สำหรับนักวิทยุสมัครเล่นภูมิภาคที่ 1 และ 3 และกำหนดให้ความถี่ช่วง 7.100-7.200 MHz ให้ใช้ในกิจการวิทยุสมัครเล่นเป็นความถี่หลัก มีผลบังคับใช้อีก 6 ปีมากขึ้นในวันที่ 29 มีนาคม 2552  สำหรับภูมิภาคที่ 2 ไม่เปลี่ยนแปลง

            แต่มีบางประเทศขอสงวนสิทธิ์ขอใช้ความถี่ที่เปลี่ยนแปลงช่วง 7.100-7.200 MHz ใช้สำหรับกิจการวิทยุประจำที่และวิทยุเคลื่อนที่เป็นความถี่หลัก (ดู footnote) โชคดีที่ไม่มีคำว่า Thailand อยู่ด้วยครับ

 

6 765-8 100 kHz

Allocation to services

 

Region 1

Region 2

Region 3

7 000-7 100                                            AMATEUR

                                                                  AMATEUR-SATELLITE

                                                                  5.140  5.141 ADD 5.AC02

 

7 100-7 200                                            AMATEUR

                                                                  ADD 5.AC02 ADD 5.AC02bis ADD 5.AC03

                                                                  MOD 5.142

 

100200-7 300

BROADCASTING

100200-7 300

AMATEUR

MOD 5.142

100200-7 300

BROADCASTING

       

 

5.AC02bis          Additional allocation:  after 29 March 2009, in [Algeria, Saudi Arabia, Australia, Botswana, Brunei Darussalam, China, Korea (Rep. of), Diego Garcia, Egypt, United Arab Emirates, Indonesia, Iran (Islamic Republic of), Japan, New Zealand, Papua New Guinea, Syrian Arab Republic, Singapore, Viet Nam, ...], the band 7 100-7 200 kHz is also allocated to the fixed and the mobile except aeronautical mobile (R) services on a primary basis.     (WRC‑03)

ท่านลองคิดดูซิครับ ความถี่ที่เราได้คืนมา 100 kHz เป็นของเราแท้ ๆ ซึ่งถูกกิจการอื่นของแบ่งไปใช้ ต้องใช้เวลาถึง 65 ปี และมีผลบังคับใช้ในอีก 6 ปีข้างหน้า (ถ้าไม่มีอุบัติเหตุ) รวมทั้งหมดแล้ว เราต้องใช้เวลาถึง 71 ปี  จึงจะมีโอกาสกลับมาสู่อ้อมอกของกิจการวิทยุสมัครเล่นอีกครั้งหนึ่ง ความถี่ของเราอีก 100 kHz ไม่แน่ใจว่าต้องใช้เวลาอีกกี่ปี จึงจะได้คืนมา

 

2.  ข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศว่าด้วยกิจการวิทยุสมัครเล่นฉบับใหม่

            การปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศว่าด้วยกิจการวิทยุสมัครเล่นในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ให้ข้อบังคับมีความทันสมัย หลังจากใช้งานมาหลายสิบปี เพื่อให้สามารถรองรับกับเทคโนโลยี่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเกิดความคล่องตัวระหว่างผู้กำกับดูแลและนักวิทยุสมัครเล่น ผมขออธิบายเพื่อความกระจ่างมากขึ้น (โปรดเปรียบเทียบกับฉบับเก่าเล่มที่ 78)

ARTICLE  25

Amateur services

Section I  –   Amateur service

 

25.1     § 1            Radiocommunications between amateur stations of different countries shall be permitted unless the administration of one of the countries concerned has notified that it objects to such radiocommunications.

ข้อนี้แก้ไขคำพูดเป็นแบบบวก เช่นใช้คำว่า “permitted” แทนคำว่า  “Forbidden” ฟังแล้วให้รู้สึกสบายหูหน่อย

 

25.2     § 2            1)            Transmissions between amateur stations of different countries shall be limited to communications incidental to the purposes of the amateur service, as defined in No. 1.56 and to remarks of a personal character.

25.2A            1bis)            Transmissions between amateur stations of different countries shall not be encoded for the purpose of obscuring their meaning, except for control signals exchanged between earth command stations and space stations in the amateur-satellite service.

ข้อนี้เพิ่มเติมความหมายของคำว่า “plain language” ให้ชัดเจนมากขึ้น เนื่องจากเคยถูกตีความไปต่าง ๆ นานา เช่น ใช้ภาษาต่างประเทศในประเทศตนเองไม่ได้เป็นต้น จึงเขียนให้ชัดเจนว่า ไม่อนุญาตให้มีการเข้ารหัส แต่อนุญาตให้ใช้กับคำสั่งการควบคุมดาวเทียมสำหรับกิจการวิทยุสมัครเล่นเท่านั้น

 

 

25.3              2)            Amateur stations may be used for transmitting international communications on behalf of third parties only in case of emergencies or disaster relief. An administration may determine the applicability of this provision to amateur stations under its jurisdiction.

เดิมเขาไม่อนุญาตให้นักวิทยุสมัครเล่นที่ติดต่อระหว่างประเทศ ทำการส่งข้อความจากบุคคลที่สาม เนื่องจากต่อจากนี้ เครือข่ายวิทยุสมัครเล่นได้รับการยอมรับจาก ITU เป็นเครือข่ายหนึ่งในการประสานงานช่วยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัติในระดับนานาชาติ และระดับประเทศ จึงแก้ไขเพื่อให้สามารถใช้งานได้ในกรณีฉุกเฉินหรือเกิดภัยพิบัติเท่านั้น และตัดปัญหาที่ถกเถียงกันมาตลอดว่า ข้อความนี้ข้อความนั้นน่าจะส่งได้

SUP    

25.4

 

25.5     § 3            1)            Administrations shall determine whether or not a person seeking a licence to operate an amateur station shall demonstrate the ability to send and receive texts in Morse code signals.

ข้อบังคับเดิมกำหนดไว้ว่า “บุคคลที่ต้องการใช้งานความถี่ต่ำกว่า 30 MHz ต้องแสดงความสามารถในการรับและส่งรหัสมอร์ส โดยให้รับด้วยหูและส่งด้วยมือ” ข้อบังคับนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งในอดีต หากท่านใดไม่มีความสามารถในเรื่องนี้ จะไม่สามารถติดต่อกับใครได้เลย แต่ในปัจจุบันนี้ มีรูปแบบการติดต่อสื่อสารอื่น เช่น ใช้เสียงพูด ติดต่อข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ความจำเป็นในเรื่องนี้จึงน่าจะหมดลง และที่ผ่านมา บางประเทศได้ใช้ข้อนี้เป็นข้อจำกัดนักวิทยุสมัครเล่นในทางอ้อม ที่ประชุม IARU จึงมีมติเสนอให้ยกเลิก ซึ่งเป็นผลให้มีการสังคยานาข้อบังคับในครั้งนี้

การยกเลิกข้อบังคับดังกล่าว บางประเทศก็รู้สึกลำบากใจ ยอมรับยาก จึงออกมาเป็นข้อความในข้อนี้ ลดแรงกดดันเรื่องดังกล่าว โดยให้ผู้กำกับดูแลเป็นผู้ตัดสินใจเองว่าจะต้องมีการทดสอบหรือไม่ และไม่ได้ระบุความถี่และวิธีการรับส่งอีกด้วย

25.6              2)            Administrations shall verify the operational and technical qualifications of any person wishing to operate an amateur station. Guidance for standards of competence may be found in the most recent version of Recommendation ITU‑R M.1544.

ข้อ 25.5 และ ข้อ 25.6 เป็นการบอกถึงวิธีการเข้ามาเป็นนักวิทยุสมัครเล่นว่าต้องผ่านการทดสอบ และกำหนดวิชาความรู้ ที่ใช้เป็นมาตรฐานในการสอบ ตามมติที่ประชุมที่ ITU-R M. 1544 มติข้อนี้กำหนดแต่ชื่อวิชาที่ต้องการสอบ แต่ไม่ได้เขียนเนื้อหาของแต่ละวิชา ทั้งนี้ เพื่อความคล่องตัวในการปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

วิชาที่กำหนดไว้ตามมตินี้ คล้าย ๆ กับวิชาที่พวกเราใช้สอบกัน แต่จะให้น้ำหนักในแต่ละวิชาที่แตกต่างกัน ภาพรวมของเนื้อหาที่จะมีขึ้นคือ เมื่อสังคมมีคนมากขึ้น จำเป็นต้องรู้และเข้าใจระเบียบมากขึ้น เครื่องมือที่จำเป็นต้องใช้ สามารถจัดหาซื้อมาได้ง่าย จึงไม่เน้นไปในเชิงช่าง แต่เน้นในเรื่องการใช้งานอุปกรณ์ให้ถูกต้อง และต้องมีความรับผิดชอบอย่างสูง คือต้องรู้วิธีที่จะไม่ก่อให้เกิดการรบกวนระหว่างกันและกัน หากท่านสนใจลองดูตัวอย่างข้อสอบของประเทศนิวซีแลนด์ได้ที่ http://www.nzart.org.nz ซึ่งคาดว่าจะเป็นมาตรฐานของตามมติ ITU-R M.1544 ในอนาคต ผมจะหาโอกาสมาอธิบายเพิ่มเติมภายหลัง

 

25.7     § 4            The maximum power of amateur stations shall be fixed by the admi­nistrations concerned.

 

25.8     § 5            1)            All pertinent Articles and provisions of the Constitution, the Convention and of these Regulations shall apply to amateur stations.

 

25.9              2)            During the course of their transmissions, amateur stations shall transmit their call sign at short intervals.

 

25.9A            Administrations are encouraged to take the necessary steps to allow amateur stations to prepare for and meet communication needs in support of disaster relief.

ข้อนี้ให้ผู้กำกับดูแลสนับสนุนให้สถานีวิทยุสมัครเล่นมีส่วนในการสนับสนุนการช่วยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัติร้ายแรง สำหรับประเทศไทย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรู้จักวิทยุสมัครเล่นในด้านนี้ดี เพียงแต่ว่า ยังไม่สามารถประสานกันแบบเครือข่ายอย่างมีระบบ และสามารถประสานกับเครือข่ายระหว่างประเทศได้ ซึ่ง IARU ได้เสนอคู่มือการปฏิบัติการเตรียมพร้อมกรณีเกิดภัยพิบัติร้ายแรงและได้รับการยอมรับจาก ITU พร้อมทั้งอนุญาตให้ IARU เป็นผู้จัดพิมพ์คู่มือ  

 

25.9B            An administration may determine whether or not to permit a person who has been granted a licence to operate an amateur station by another administration, to operate an amateur station while that person is temporarily in its territory, subject to such conditions or restrictions it may impose.

ข้อนี้จะเปิดทางให้นักวิทยุสมัครเล่นที่อาศัยอยู่ในประเทศอื่นเป็นการชั่วคราว มีโอกาสมาออกอากาศในประเทศอื่นได้ง่ายขึ้น ขณะนี้มีการปฏิบัติล่วงหน้าในสำหรับสมาชิกกลุ่ม CEPT แถบประเทศยุโรป ตามเงื่อนไขในข้อตกลงที่ CEPT Recommend T/R 61-01

ทางกลุ่มสมาชิกประเทศอาเชี่ยนเก่า 5 ประเทศ ก็เคยมีการพูดคุยเรื่องนี้ล่วงหน้าอย่างไม่เป็นทางมาครั้งหนึ่ง ในการประชุมนักวิทยุสมัครเล่นภูมิภาคที่ 3 IARU R3 Conference ที่เมืองปักกิ่ง ประเทศจีน ปีพ.ศ. 2540 ผมและคุณธิดา บ.ก. 100 วัตต์ ได้เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมในครั้งนั้น เนื่องจากไม่ได้เป็นวาระหนึ่งในการประชุม จึงออกมาเป็นแบบบันทึกความเข้าใจ  MOU Memorandum Of Understanding โดยมีผู้แทนของสมาคมฯ แต่ละประเทศให้การรับรอง และให้ประเทศที่เกี่ยวข้องนำไปมอบให้กับผู้เกี่ยวข้องรับทราบเป็นแนวทางต่อไป

เนื้อหาของ MOU ฉบับนี้คร่าว ๆ คือ ผู้ที่จากออกอากาศในประเทศอื่น ต้องแจ้งให้สมาคมฯ ตัวแทนของประเทศนั้นรับทราบ และออกอากาศด้วยสัญญาณเรียกขานของตัวเองกับสถานีที่ใช้งานอยู่ และผู้อนุญาตให้ออกอากาศต้องรับผิดชอบการออกอากาศทั้งหมด ความถี่ใช้งานเป็นไปตามข้อกำหนดของประเทศที่จะไปออกอากาศ

คุณธิดาในฐานะเลขาธิการสมาคมวิทยุสมัครเล่นขณะนั้น ได้มอบให้กับผู้เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ก็คงเป็นเรื่องที่แจ้งให้ทราบ ผมไม่แน่ใจว่า กฎหมายเปิดแล้วจะมีใครดำเนินต่อหรือไม่

Section II  –  Amateur-satellite service

 

25.10   § 6            The provisions of Section I of this Article shall apply equally, as appropriate, to the amateur-satellite service.

 

25.11   § 7            Administrations authorizing space stations in the amateur-satellite service shall ensure that sufficient earth command stations are established before launch to ensure that any harmful interference caused by emissions from a station in the amateur-satellite service can be terminated immediately (see No. 22.1).

3.  ความถี่ 432-438 MHz สำหรับ SARs

การประชุมครั้งนี้ มีการขอใช้แถบความถี่กว้าง 6 MHz ที่ช่วงความถี่ 420-470  MHz มาใช้ในกิจการสำรวจพื้นพิภพผ่านดาวเทียม Earth exploration-satellite service, EESS เพื่อใช้กับ Spaceborne sensors มติที่ประชุมอนุมัติให้ใช้ความถี่ 432-438 MHz ให้กับ SARs Satellite-borne synthetic aperture radars เป็นความถี่รอง (Secondary allocation)

ความถี่ 430-440 MHz เป็นความถี่ที่กำหนดให้ใช้สำหรับกิจการวิทยุสมัครเล่น และ ช่วง 435-438 MHz ได้จัดสรรให้เป็นช่วงติดต่อสื่อสารผ่านดาวเทียม เป็นความถี่ที่มีนักวิทยุสมัครเล่นใช้งานกันอย่างหนาแน่น เช่นเดียวกับย่านความถี่ 144-146 MHz

ความถี่ที่จัดสรรใหม่ให้กับ SARs 432-438 MHz คร่อมระหว่างความถี่ภาคพื้นดินและอวกาศของกิจการวิทยุสมัครเล่น ไม่แน่ใจว่า จะมีผลกระทบกับการใช้งานของทั้งสองฝ่ายอย่างไร แต่ที่แน่ ๆ กิจการอื่นเขาก้าวเข้ามาหนึ่งคืบแล้ว

เรื่องหนาว ๆ ในการประชุม WRC 2007

1.  เรื่องการสำรวจการใช้ความถี่ HF ระหว่างความถี่ 4-10 MHz ทุกกิจการ

เป็นการประชุมต่อจากการประชุมครั้งนี้ WRC03 แม้ว่าความถี่ย่าน 7 MHz ที่เราได้คืนมา 100 kHz อาจถูกล้มกระดานให้จัดสรรใหม่ก็ได้

2.  พิจารณากำหนดความถี่วิทยุ 135.7-137.8 kHz ให้ใช้สำหรับกิจการวิทยุสมัครเล่นเป็นแบบความถี่รอง

ความถี่ช่วงนี้ ประเทศอังกฤษอนุญาตให้นักวิทยุสมัครเล่นทดลองใช้งานได้

และยังอาจจะมีเรื่องอื่นมากวนใจได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับวิถีทางการดำเนินกิจกรรมของนักวิทยุสมัครเล่นทุกคน

            ความสำเร็จในการทำงานครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณคณะทำงานของ IARU ทุกท่าน และคุณ Park, HL1IFM Director ของ IARU ภูมิภาคที่ 3 ที่เอื้อเฟื้อข้อมูล และอธิบายเหตุและผลจนทำให้ผมสามารถมาเขียนได้ และบุคคลที่นักวิทยุสมัครเล่นไทยไม่ควรลืม คือผู้แทนในนามประเทศไทย นำโดยท่านอธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข และผู้อำนวยการบริหารความถี่วิทยุ ที่เห็นความสำคัญของการมีกิจการวิทยุสมัครเล่น และไม่ไปเติมชื่อไว้ใน Footnote มีผลทำให้นักวิทยุสมัครเล่นไทยได้สิทธิในการใช้ความถี่ 7.100-7.200 MHz เช่นเดียวกับนักวิทยุสมัครเล่นอื่นโดยไม่มีเงื่อนไข<back>

                                     


© 2002-2003 by SONGJIANGMALL  created by HS1ASN, KITTY
since October 14, 2002 disclaimer
Last update:01/04/2551 21:27:22