องค์กรเกี่ยวข้องกิจการวิทยุสมัครเล่น

 

กิจการวิทยุสมัครเล่นในประเทศไทย หากมาวัดในเชิงปริมาณ ประชากรนักวิทยุสมัครเล่นของไทยติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก แต่สิทธิในการใช้ความถี่ของกิจการวิทยุสมัครเล่นยังไม่สามารถเทียบเท่ากับประเทศอื่นอีกมากมาย ทั้งนี้ เนื่องจากความไม่เข้าใจของผู้ให้กับผู้รับนั่นเอง เรามาเริ่มต้นศึกษาว่า “กิจการวิทยุสมัครเล่น” ที่ท่านรักมากนั้น ต้องเกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง ท่านมีสิทธิใช้งานอะไรบ้างและใช้อย่างไรสำหรับกิจการนี้

            การใช้วิทยุรับส่งในการติดต่อสื่อสาร เรามีความถี่ใช้งานอย่างมากมายอย่างเช่นทุกวันนี้ ท่านเคยสังเกตหรือไม่ครับว่า ทำไม ท่านจึงซื้อเครื่องรับวิทยุแบบ AM หรือ FM ที่ไหนก็ได้ในโลกนี้ ท่านก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันหมด ทำไมความถี่ของกิจการวิทยุสมัครเล่นจึงเหมือนกันหมดทั้งโลก และทำไมความถี่ตำรวจจึงไม่เหมือนกันทั้งโลก

กิจการวิทยุสมัครเล่นเกี่ยวข้องกับองค์กรใด

            กิจการวิทยุสมัครเล่นเกี่ยวข้องกับองค์กรหลัก ๆ ดังต่อไปนี้คือ

1.      สหภาพโทรคมนาคม International Telecommunication Union/ITU

2.      สมาพันธ์วิทยุสมัครเล่นนานาชาติ International Amateur Radio Union/IARU

3.      สมาคมวิทยุสมัครเล่นหลักของประเทศ

4.      องค์กรของรัฐที่ดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่นของแต่ละประเทศ ประเทศไทยปัจจุบันคือกรมไปรษณีย์โทรเลข หรือคณะกรรมการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ในอนาคต

คราวนี้เรามาดูกันอย่างช้า ๆ ว่า แต่ละองค์กรมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอย่างไร

สหภาพโทรคมนาคม International Telecommunication Union/ITU

            ITU เป็นองค์กรผู้ชำนาญการด้านความถี่วิทยุของสหประชาชาติ ก่อตั้งเมื่อปี พ.. 2408 มีรัฐบาลของแต่ละประเทศเป็นสมาชิก ปัจจุบันมีสมาชิกอยู่ 189 ประเทศ (ข้อมูลปี พ.ศ. 2545) ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกเมื่อปี พ.. 2428 มีสำนักเลขาธิการตั้งอยู่ เจนีวา ประเทศสวิตซ์เซอร์แลนด์

            ITU เปรียบเสมือนกับเจ้าของความถี่ของโลก ทำหน้าที่จัดสรรความถี่ กำหนดมาตรฐานการใช้ความถี่ รับจดทะเบียนตำแหน่งการใช้ดาวเทียมในอวกาศ ทั้งนี้ป้องกันไม่ให้เกิดกันรบกวนระหว่างกัน ทำให้การใช้ความถี่เป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมทั้งการฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการสื่อสารระหว่างประเทศสมาชิก และให้ความรู้กับประเทศที่กำลังพัฒนา และทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทในเรื่องการรบกวนที่เกิดจากการใช้ความถี่วิทยุ ITU ยังเป็นผู้กำหนดสัญญาณเรียกขาน และรูปแบบการใช้สัญญาณเรียกขานให้กับสมาชิกทั้งโลกด้วย

            การบริหารของ ITU แบ่งโลกออกเป็น 3 ภูมิภาค ประเทศไทยจัดอยู่ในภูมิภาคที่ 3 มีข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศ (Radio Regulation) เป็นเครื่องมือที่ให้สมาชิกต้องปฏิบัติร่วมกัน มีการประชุมใหญ่ของสมาชิกเกี่ยวกับการใช้ความถี่วิทยุ (World Radio Conference/WRC) ซึ่งจัดให้มีขึ้นประมาณ 2-3 ปีต่อครั้ง การประชุม WRC ครั้งต่อไปจะมีขึ้นในปี พ.. 2546 หรือที่เรียกว่า การประชุม WRC2003 ที่ประเทศสวิตซ์เซอร์แลนด์

ข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศ Radio Regulation/RR

            ข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศ เปรียบเสมือนกับคู่มือที่ใช้ปฏิบัติการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความถี่วิทยุ ทั้งผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้คุมกฎ (รัฐบาล) และผู้ที่ผลิตอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับความถี่ รวมทั้งนักพัฒนาก็ต้องพัฒนาสอดคล้องกับแนวทางนี้ ข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศ มีการปรับปรุงแก้ไขให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ ในระหว่างการประชุม WRC ซึ่งจัดให้มีขึ้น 2-3 ปีต่อครั้ง

            เนื่องจากสมาชิกในอดีตส่วนใหญ่เห็นความสำคัญของการมีกิจการวิทยุสมัครเล่น จึงได้กำหนดกิจการวิทยุสมัครเล่น เป็นกิจการหนึ่งในข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศ กำหนดความถี่ให้ใช้งานโดยเฉพาะ และนักวิทยุสมัครเล่นก็ไม่ทำให้ผู้ไว้วางใจเหล่านั้นผิดหวัง เทคโนโลยี่ใหม่ ๆ ที่เกิดจากความคิด และพัฒนาการของนักวิทยุสมัครเล่นมีอยู่มากมาย เช่น การรับส่งด้วยเสียงแบบ SSB พัฒนามาจากแบบ AM ระบบ Packet Radio ต่อมาก็พัฒนามาเป็นระบบ Internet และ ระบบ GPRS ของโทรศัพท์มือถือยุคปัจจุบัน เป็นต้น

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยกิจการวิทยุสมัครเล่น

            ข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศ กำหนดไว้ใน หมวดที่ 1 คำนิยามที่เกี่ยวกับกิจการวิทยุสมัครเล่นไว้ 2 ข้อดังนี้

S1.56     amateur service: A radiocommunication service for the purpose of self-training, intercommunication and technical investigations carried out by amateurs, that is, by duly authorized persons interested in radio technique solely with a personal aim and without pecuniary interest.

S1.57     amateur-satellite service: A radiocommunication service using space stations on earth satellites for the same purposes as those of the amateur service.

            เพื่อความถูกต้องและความสมบูรณ์ของต้นฉบับ ผมขออนุญาตไม่แปลทั้งหมดเป็นภาษาไทยนะครับ ท่านดูข้อ S 1.56 บอกถึงวัตถุประสงค์ของการมีกิจการวิทยุสมัครเล่น เขาเขียนไว้ชัดเจนว่ามีไว้เพื่อฝึกฝนตนเอง  การติดต่อระหว่างกัน และลงทุนในด้านวิชาการด้วยตนเอง ดำเนินการโดยนักวิทยุสมัครเล่นที่ได้รับอนุญาต มีความสนใจในเทคนิคการติดต่อสื่อสารทางวิทยุโดยเฉพาะเพื่อประโยชน์ของตนเอง และไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์เป็นเงินเป็นทอง

            และยังกำหนดรายละเอียดไว้ในหมวด 25 เป็นเรื่องของกิจการวิทยุสมัครเล่นและกิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียมโดยเฉพาะ ถึงวิธีการเข้ามาเป็นนักวิทยุสมัครเล่น วิธีการใช้งานและอำนาจหน้าที่ของผู้ดูแล

ARTICLE S25

Amateur services 

Section I. Amateur Service

S25.1   § 1.      Radiocommunications between amateur stations of different countries shall be forbidden if the administration of one of the countries concerned has notified that it objects to such radiocommunications.

S25.2   § 2.    1) When transmissions between amateur stations of different countries are permitted, they shall be made in plain language and shall be limited to messages of a technical nature relating to tests and to remarks of a personal character for which, by reason of their unimportance, recourse to the public telecommunications service is not justified.

S25.3             2) It is absolutely forbidden for amateur stations to be used for transmitting international communications on behalf of third parties.

S25.4             3) The preceding provisions may be modified by special arrangements between the administrations of the countries concerned.

S25.5   § 3.    1) Any person seeking a licence to operate the apparatus of an amateur station shall prove that he is able to send correctly by hand and to receive correctly by ear, texts in Morse code signals. The administrations concerned may, however, waive this requirement in the case of stations making use exclusively of frequencies above 30 MHz.

S25.6             2) Administrations shall take such measures as they judge necessary to verify the operational and technical qualifications of any person wishing to operate the apparatus of an amateur station.

S25.7   § 4.    The maximum power of amateur stations shall be fixed by the administrations concerned, having regard to the technical qualifications of the operators and to the conditions under which these stations are to operate.

S25.8   § 5.    1) All the general rules of the Convention, the Convention and of these Regulations shall apply to amateur stations. In particular, the emitted frequency shall be as stable and as free from spurious emissions as the state of technical development for such stations permits.

S25.9             2) During the course of their transmissions, amateur stations shall transmit their call sign at short intervals.


Section II. Amateur-Satellite Service

S25.10   § 6.    The provisions of Section I of this Article shall apply equally, as appropriate, to the amateur-satellite service.

S25.11   § 7.    Space stations in the amateur-satellite service operating in bands shared with other services shall be fitted with appropriate devices for controlling emissions in the event that harmful interference is reported in accordance with the procedure laid down in Article S15. Administrations authorizing such space stations shall inform the Bureau and shall ensure that sufficient earth command stations are established before launch to guarantee that any harmful interference which might be reported can be terminated by the authorizing administration (see No. S22.1).

*****ข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจการวิทยุสมัครเล่น กำลังอยู่ในระหว่างการแก้ไขปรับปรุง และจะมีการลงมติในการประชุม WRC 2003 จะนำมาเล่าสู่กันฟังในโอกาสต่อไป*****

          ท่านจะเห็นได้ว่า ITU ได้กำหนดวิธีการเข้ามาเป็นนักวิทยุสมัครเล่นในข้อ S25.5 และ ข้อ S25.6 และกำหนดรูปแบบ ขอบเขตการใช้งาน ส่วนรายละเอียดให้เป็นหน้าที่ของผู้กำกับดูแลของประเทศนั้น (Administration) เป็นผู้กำหนด ประเทศไทยคือกรมไปรษณีย์โทรเลขทำหน้าที่นี้ ท่านทราบแล้วใช่ไหมครับว่า ทำไมท่านต้องผ่านขบวนการทดสอบ จึงจะเป็นนักวิทยุสมัครเล่นได้ ทำไมนักวิทยุสมัครเล่นขั้นกลางต้องผ่านการทดสอบการรับและส่งด้วยสัญญาณรหัสมอร์ส สำหรับวิธีที่ใช้ทดสอบ ประเทศไทยมีหลายรูปแบบ เช่นสอบข้อเขียน ผ่านการอบรมแล้วสอบเป็นต้น        อาจกำหนดเป็นวิธีอื่นก็ไม่ผิดข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศ เพราะกรมไปรษณีย์โทรเลขมีอำนาจกำหนดเอง

            นอกจากนี้ ยังกำหนดในเรื่องรูปแบบสัญญาณเรียกขานของสถานีวิทยุ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจการวิทยุสมัครเล่นมีดังต่อไปนี้

ARTICLE S19

Identification of Stations

Section III – Formation of call signs

S19.29 § 12 1) All stations open to international public correspondence, all amateur stations, and other stations which are capable of causing harmful interference beyond the boundaries of the territory or geographical area in which they are located, shall have call signs from the international series allocated to its administration as given in the Table of Allocation of International Call Sign Series in Appendix S42.

S19.45    § 21    1) The twenty-six letters of the alphabet, as well as digits in the cases specified below, may be used to form call signs. Accented letters are excluded.

S19.46                 2) However, the following combinations shall not be used as call signs:

S19.47               a) combinations which might be confused with distress signals or with other signals of a similar nature;

S19.48            b) combinations reserved for the abbreviations to be used in the radiocommunication services (see Recommendation ITU-R M.1172).

S19.49                c) for amateur stations, combinations commencing with a digit when the second character is the letter O or the letter I.

S19.50    § 22 Call signs in the international series are formed as indicated in Nos. S19.51 to S19.71. The first two characters shall be two letters or a letter followed by a digit or a digit followed by a letter. The first two characters or in certain cases the first character of a call sign constitute the nationality identification4 .

4 S19.50.1  For call sign series beginning with B, F, G, I, K, M, N, R and W, only the first character is required for nationality identification. In the cases of half series, the first three characters are required for nationality identification

 

S19.67   Amateur and experimental stations

S19.68    § 30     1)

– one character (see No. S19.50.1) and a single

digit (other than 0 or 1), followed by a group of not more than three letters, or

– two characters and a single digit (other than 0 or 1), followed by a group of not more than three letters.

S19.69      2) However, the prohibition of the use of the digits 0 and 1 does not apply to amateur stations.

เมื่อท่านทำความเข้าใจกับ หมวด 19 ว่าด้วยเรื่องกำหนดรูปแบบสัญญาณเรียกขาน ท่านใน ข้อ S19.29 ข้างบนนี้ ท่านจะได้คำตอบว่า ทำไมนักวิทยุสมัครเล่นต้องใช้สัญญาณเรียกขานสากลที่ ITU กำหนดให้ จะกำหนดเป็นอย่างอื่นไม่ได้ และเขาบอกวิธีการกำหนดสัญญาณเรียกขานไว้ว่าต้องทำอย่างไร

สำหรับเรื่องเกี่ยวกับการกำหนดความถี่สำหรับกิจการวิทยุสมัครเล่น ผมจะไปสรุปไว้ในบทความที่เกี่ยวกับ IARU ต่อไป

สมาพันธ์นักวิทยุสมัครเล่นนานาชาติ International Amateur Radio Union/IARU

            IARU เป็นองค์กรผู้ชำนาญการในเรื่องกิจการวิทยุสมัครเล่นของ ITU ทำหน้าที่ให้คำปรึกษากับ ITU ในเรื่องเกี่ยวข้องกับกิจการวิทยุสมัครเล่น ส่งเสริมและเผยแพร่ให้มีกิจการวิทยุสมัครเล่นอย่างกว้างขวางทั่วโลก และปกป้องรักษาความถี่ของกิจการวิทยุสมัครเล่น

            IARU ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2468 มีสมาคมที่เกี่ยวข้องกับกิจการวิทยุสมัครเล่นของแต่ละประเทศเป็นสมาชิก ตัวแทนที่ทำหน้าที่ในนามประเทศไทยคือ สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และจะยอมรับเพียงสมาคมเดียวในประเทศเท่านั้น ขณะนี้มีสมาชิกสมาคมอยู่ 151 ประเทศ รวมเขตปกครองอิสระด้วย (ข้อมูล 16 พฤศจิกายน 2544)  IARU แบ่งการบริหารออกเป็น 3 ภูมิภาคเหมือนกับ ITU มีสำนักงานเลขาธิการตั้งอยู่ที่ นิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศไทยเป็นสมาชิกสังกัด IARU ภูมิภาค 3 เช่นเดียวกัน IARU ในแต่ละภูมิภาค จะจัดให้มีการประชุมระหว่างสมาชิกทุก 3 ปี การประชุมของ IARU ภูมิภาคที่ 3 ครั้งต่อไปจะจัดให้มีขึ้นที่ เมืองไทเป ไต้หวัน ในปี พ.ศ. 2546

            ผลงานของ IARU ที่เด่นชัดที่สุดคือการปกป้องความถี่วิทยุย่าน 7 MHz ที่ใช้สำหรับกิจการวิทยุสมัครเล่น ไม่ถูกนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้สำเร็จ โดยความร่วมมือของสมาชิกสมาคมทั้งโลก ขณะนี้มีงานหนักอยู่อีกมากมาย เช่น การเฝ้าระวังความถี่ย่าน 144-148 MHz และ 430-450 MHz ซึ่งจะถูกนำไปใช้ในกิจการโทรศัพท์ผ่านดาวเทียมแบบวงโคจรต่ำ (LEO) และการแก้ไขข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจการวิทยุสมัครเล่น เช่น ยกเลิกการทดสอบรหัสมอร์ส เป็นต้น เพื่อให้โอกาสกับผู้ที่จะเป็นนักวิทยุสมัครเล่นได้ง่ายขึ้น

            ในที่นี้ ผมจะขอพูดถึงบทบาทของ IARU ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความถี่ นำความถี่ที่ได้รับจัดสรรจาก ITU มาจัดทำรายละเอียดลงไปอีกว่า ในแต่ละย่านความถี่ที่ได้รับมานั้น จะนำไปใช้ติดต่อสื่อสารในรูปแบบใด ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการรบกวน แต่ไม่มีอำนาจบังคับให้รัฐบาลแต่ละประเทศต้องปฏิบัติตาม แต่ส่วนใหญ่ก็ออกระเบียบให้สอดคล้องกัน โดยเฉพาะส่วนที่ต้องเกี่ยวข้องระหว่างประเทศ เช่น Mode EME การติดต่อสะท้อนดวงจันทร์ และการติดต่อผ่านดาวเทียม (Satellite) ก่อนอื่นเรามาดูกันว่า กิจการวิทยุสมัครเล่นเขาให้เราใช้ความถี่อะไรบ้าง

ย่านความถี่

ภูมิภาคที่ 1

ภูมิภาคที่ 2

ภูมิภาคที่ 3

160 meter

1715-2000 (kHz)

1800-2000 (kHz)

1800-2000 (kHz)

80 meter

3500-3800

3500-4000

3500-3900

40 meter

7000-7100

----------------------

7000-7100

7100-7300

7000-7100

----------------

30 meter

10100-10150

10100-10150

10100-10150

20 meter

14000-14350

14000-14350

14000-14350

17 meter

18068-18168

18068-18168

18068-18168

15 meter

21000-21450

21000-21450

21000-21450

12 meter

24890-24990

24890-24990

24890-24990

10 Meter

28-29.7000 MHz

28-29.7000 MHz

28-29.7000 MHz

6 Meter

-----------------

50-54

50-54

2 Meter

144-146

144-146

144-148

144-146

144-148

1.25 meter

 

220-225

220-225

70 cm.

430-440

420-450

420-450

0.23 cm

1240-1300

1240-1300

1240-1300

 

2300-2450

2300-2450

2300-2450

 

 

3300-3500

3300-3500

 

5650-5850

5650-5850

5850-5925

5650-5850

 

10000-10500

10000-10500

10000-10500

 

24-24.25 GHz

24-24.25 GHz

24-24.25 GHz

            ดูจากผังข้างบนนี้แล้ว ท่านจะเห็นได้ว่า ทาง ITU ได้กำหนดให้กิจการวิทยุสมัครเล่นมีความถี่ใช้งานในทุก ๆ ย่านความถี่ เพียงแต่ท่านจะได้รับอนุญาตให้ใช้มากน้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่กับความพร้อมของผู้ดูแลของประเทศนั้น ๆ ผมของตัดตอนเฉพาะย่านความถี่ 144-148 MHz มาเป็นตัวอย่างประกอบคำอธิบาย IARU ได้นำความถี่ที่ได้รับจัดสรรจาก ITU มาจัดระเบียบการใช้งานเพื่อประโยชน์ร่วมกันดังต่อไปนี้     

 

 

 

 

 

 

 

 

EME

 
 

 

 

 


144.035

 
144 MHz

145.8

 

146

 

148

 

144

 
 

 

 

 

 


            ท่านจะเห็นว่า IARU จะกำหนดความถี่ช่วงที่มีผลกระทบต่อระหว่างประเทศเท่านั้น นอกนั้นก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ลองคิดดูว่า ตัวอย่างการติดต่อผ่านดาวเทียม หากไม่มีการตกลงการล่วงหน้าว่าให้ใช่ช่วงความถี่ 145.800-146.000 MHz ถ้าต่างคนต่างสร้างดาวเทียมครบทุกช่องความถี่อย่างเช่นการใช้วิทยุของเรา ประกันได้ว่า ไม่มีใครสามารถใช้งานได้เลย การใช้งานของท่านก็จะไปรบกวนดาวเทียม ขณะเดียวกัน สัญญาณจากดาวเทียมก็จะมารบกวนการติดต่อของท่าน

            สำหรับประเทศที่ยังไม่เปิดให้มีกิจการวิทยุสมัครเล่น หรือเปิดแบบกล้า ๆ กลัว ๆ IARU ก็จะไปช่วยแนะนำให้ข้อมูลกับภาครัฐให้หายกังวลใจในเรื่องนี้ เท่าที่โอกาสจะอำนวย และอนุญาตให้มีกิจการวิทยุสมัครเล่นในประเทศนั้น

สมาคมวิทยุสมัครเล่นหลักของประเทศ

            สมาคมวิทยุสมัครเล่นหลักของประเทศ สำหรับประเทศไทยเราคงไม่สามารถที่จะปฏิเสธ สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จดทะเบียนก่อตั้งสมาคมฯ สำเร็จในปี พ.ศ. 2507 ได้รับการยอมรับให้เป็นสมาชิกของสหพันธ์นักวิทยุสมัครเล่นนานาชาติ IARU ทั้ง ๆ ที่เรายังไม่มีกฎหมายรับรองว่าด้วยกิจการวิทยุสมัครเล่น

            ช่วงเวลาดังกล่าว เป็นช่วงที่บ้านเมืองอยู่ในภาวะที่มีความคิดแตกต่างทางการเมืองสูง รวมทั้ง ประเทศเพื่อนบ้านก็เกิดภาวะสงคราม เช่น สงครามเวียดนาม เป็นต้น คณะผู้ก่อตั้งจึงประกอบด้วยผู้มีอำนาจในบ้านเมือง และผู้กว้างขวางในสังคม ทั้งนี้เพื่อความสบายใจของทุกฝ่าย การดำเนินกิจกรรมจึงอยู่ในวงแคบ ๆ และเลือกจังหวะและโอกาสที่เหมาะสม ทำกิจกรรมในระดับนานาชาติมากกว่า และเชิญระดับผู้นำของประเทศ ด้านความมั่นคง หรือผู้ที่กำกับดูแลมาเป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้เห็นและมีความเข้าใจ ความไว้วางใจ และเห็นประโยชน์ของการมีกิจการวิทยุสมัครเล่นในประเทศ จะได้เห็นด้วยที่จะออกกฎหมายรับรองกิจการวิทยุสมัครเล่น

            กิจกรรมส่วนหนึ่งที่ได้ดำเนินการและมีผลต่อการอนุมัติ คือการเจ้าภาพจัดการประชุมสมาพันธ์นักวิทยุสมัครเล่นนานาชาติ ภูมิภาคที่ 3 ซึ่งเป็นโอกาสแสดงให้ผู้เกี่ยวข้องในทุกด้านเห็นว่า การรวมตัวของนักวิทยุสมัครเล่นในระดับนานาชาติ กิจการวิทยุสมัครเล่น มีแต่เรื่องของเทคโนโลยี่ ไม่มีเรื่องการเมืองเลย หรือเข้าร่วมการแข่งขันติดต่อวิทยุทางไกลทั่วโลก นักวิทยุรุ่นต่อมาจึงดูเหมือนว่า สมาคมฯ นี้เป็นที่รวมของคนที่ไม่ติดดิน เอาใจแต่ต่างชาติ ไม่สนใจทำกิจกรรมกับคนไทยเลย

            สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ได้พยายามผลักดัน จนกระทั่งมีกฎหมายรับรอง ที่เรารู้จักกันว่า “ระเบียบคณะกรรมการบริหารความถี่วิทยุแห่งชาติ ว่าด้วยกิจการวิทยุสมัครเล่น ปี พ.ศ. 2530” หลังจากนั้น ก็ผลักดันให้มีการสอบเลื่อนขั้นเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง ช่วยเหลือกรมไปรษณีย์โทรเลขจัดทำคู่มือและตัวอย่างข้อสอบสำหรับขั้นกลาง เพื่อให้นักวิทยุสมัครเล่นมีโอกาสสอบได้เป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลางได้ง่ายขึ้น รวมทั้งขอใช้งานในรูปแบบการติดต่อสื่อสารอื่นนอกจากการติดต่อสื่อสารด้วยเสียง เช่น Packet Radio การติดต่อสื่อสารผ่านดาวเทียม เป็นต้น ซึ่งต่อมาก็ได้รับอนุญาตให้ใช้งานเกือบสมบูรณ์แบบ ตามประกาศกรมไปรษณีย์โทรเลข ว่าด้วยเรื่อง Band Plan  แต่เป็นที่น่าเสียดายว่า นักวิทยุสมัครเล่นส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจ และให้ความสนใจกับการสื่อสารรูปแบบอื่นน้อยมาก ท่านลองนับดูซิครับว่า กว่าจะได้อย่างทุกวันนี้ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507 เราต้องใช้เวลากี่ปี และเราจะใช้เวลาอีกกี่ปี เพื่อทำให้กิจการวิทยุสมัครเล่นของเรา มีความสมบูรณ์ทัดเทียมกับอารยะประเทศครับ

            ไม่ว่าท่านจะปฏิเสธสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยอย่างไร ฐานะของสมาคมฯ แห่งนี้คงเปลี่ยนแปลงยาก บทบาทหน้าที่ของสมาคมฯ มีส่วนในการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ สมาคมฯ เป็นนิติบุคคล ไม่สามารถทำงานด้วยตัวเองได้ ต้องมี “คน” เป็นผู้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ความก้าวหน้าของกิจการวิทยุสมัครเล่น ส่วนหนึ่งจึงขึ้นอยู่กับว่าท่านเลือกใครเข้าไปทำงาน

องค์กรของรัฐที่ดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น

            อีกหนึ่งองค์ที่ต้องเกี่ยวข้องด้วยเป็นองค์กรของรัฐ ที่กำกับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่นขณะนี้ ก็คือ กรมไปรษณีย์โทรเลขนั่นเอง              ต่อไป ก็คือ คณะกรรมการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) กรมไปรษณีย์โทรเลข ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของรัฐบาลไทย ในฐานะประเทศสมาชิก เข้าร่วมประชุมเรื่องเกี่ยวกับความถี่วิทยุระดับโลก WRC: World Radio Conference กับ สหภาพโทรคมนาคม ITU: International Telecommunication Union

            กรมไปรษณีย์โทรเลขเปรียบเสมือนกับผู้ชำนาญการและเป็นเจ้าของความถี่ของประเทศไทย ทำหน้าที่จัดสรรความถี่ให้ใช้งานตามหลักวิชาการและข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศ Radio Regulation และยังช่วยรักษาผลประโยชน์ในการใช้ความถี่ของประเทศชาติด้วย เช่น กรณีพิพาทในเรื่องวงโคจรของดาวเทียมไทยกับดาวเทียมจีนเป็นต้น

            ในส่วนของกิจการวิทยุสมัครเล่น เราได้รับการจัดสรรความถี่ให้ใช้งานน้อยมาก ทั้ง ๆ ที่ ITU ได้กำหนดไว้ในทุก ๆ ย่านความถี่ จะไปกล่าวโทษว่า กรมไปรษณีย์โทรเลขปิดกั้นฝ่ายเดียวก็ดูไม่ค่อยยุติธรรม เขาทำหน้าที่ทางวิชาการมากกว่า การอนุมัติบางอย่างยังคงต้องผ่านขบวนการพิจารณาจากหน่วยงานรัฐอื่น ๆ ด้วย เช่น คณะกรรมการบริหารความถี่วิทยุแห่งชาติ เป็นต้น การที่จะให้ได้มาตามสิทธิของการเป็นนักวิทยุสมัครเล่น จึงต้องเป็นหน้าที่ของผู้รู้จริง โดยเฉพาะสมาคมฯ หลักของประเทศช่วยผลักดันและอธิบายเข้าไปอธิบายเหตุและผลอย่างจริงใจกับหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา ดั่งเช่นที่สมาคมฯ หลักเคยกระทำมาในอดีต จนกระทั่งมีกิจการวิทยุสมัครเล่นในประเทศไทยได้สำเร็จ

โดยสรุป

            เรื่องที่ผมเล่าให้ฟังมายืดยาว คาดว่าน่าจะต้องลงอย่างน้อย 2 ฉบับ เพื่อให้ท่านทั้งหลายที่เรียกตัวเองว่า “นักวิทยุสมัครเล่น” และ “กิจการวิทยุสมัครเล่น” ที่หวงแหน มีความเข้าใจถึงที่มาที่ไปของสิ่งที่ท่านได้มา บางครั้งอาจล่าช้าจนลืมไปแล้วก็ยังมี ล้วนมีระเบียบแบบแผนเขียนไว้ชัดเจนอยู่แล้ว ในระดับข้อบังคับระหว่างประเทศ ซึ่งทุกประเทศต้องปฏิบัติตาม จึงไม่จำเป็นต้องตีความ

กิจการวิทยุสมัครเล่นเป็นกิจการสากล หมายความว่า ทุกชาติสามารถปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของกิจการนี้ได้ ไม่ใช่เป็นการตามใจฝรั่งอย่างที่เข้าใจกัน เรามีสิทธิในการใช้ความถี่ตามที่ ITU กำหนดไว้เช่นเดียวกัน เพียงแต่ถึงเวลาหรือยังที่ท่านจะได้รับสิทธิอันชอบธรรมนั้น การอ้างถึงสิทธิอันธรรมของนักวิทยุสมัครเล่น ท่านรู้หรือยังว่า สิทธิของท่านคืออะไร