home  

ham  

tea  

myshop  

sjmall  

misc.  

links  

contact us


        

 

 

 

 

Disclaimer

ข้อตกลงเกี่ยวกับ website นี้

1.  บทความที่ปรากฎในที่นี้ เป็นความเข้าใจบนพื้นฐานความรู้และความเชื่อของผู้เขียน หากนำไปใช้อ้างอิงในเชิงวิชาการ เป็นวิจารณญาณของผู้ใช้

2.  ผู้เขียนไม่รับผิดชอบ ในกรณีที่เกิดการเสียหายใด ๆ อันเกี่ยวข้องกับบทความทั้งหมด

3.  อุปกรณ์หรือสินค้าที่ปรากฎในที่นี้ ได้ผ่านการทดลอบการใช้งานตามปกติ ทางห้างฯ และผู้เขียนไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น   เนื่องจากการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่น

4.  เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของเจ้าของสินค้า

5.  ประเทศผู้ผลิตสินค้า เป็นไปตามที่ระบุไว้ในภาชนะบรรจุ

6.  ราคาสินค้าอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

7.  บทความทั้งหมดนี้ ไม่อนุญาตให้นำไปเผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต แต่อนุญาตให้นำไปใช้อ้างอิงทางวิชาการ และเชื่อมโยงข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตและเครือข่าย Packet Radio ของนักวิทยุสมัครเล่นเท่านั้น

 

<back>

                                     


© 2002-2003 by SONGJIANGMALL  created by HS1ASN, KITTY
since October 14, 2002 disclaimer
Last update:01/04/2551 21:27:22